Tarih

Tarih Nedir Tarihin Dalları ve Önemi

Tarih Nedir, Tarihin Dalları ve Önemi adlı makalemizde , tarih biliminin temel kavramlarını ve tarihin dallarını inceleyen bir kaynaktır. Tarih, insanoğlunun geçmişini anlama ve yorumlama sürecidir. Bu makale de, okuyuculara tarih disiplinlerinin nasıl çalıştığını ve insanlık tarihine nasıl bir ışık tuttuğunu keşfetme fırsatı sunulmaktadır.

Her bir bölüm, tarih biliminin farklı bir dalına odaklanarak konuyu derinlemesine açıklamaktadır. Arkeoloji, belgeler ve diplomatik, coğrafya, sanat tarihi, etnografya, ekonomi, siyaset bilimi gibi alanlar tarih çalışmalarının önemli disiplinleri arasındadır. Bu makale, bu disiplinlerin nasıl işlediğini, verileri nasıl analiz ettiğini ve tarihin geçmişle bugün arasındaki bağlantıyı nasıl sağladığını ortaya koymaktadır.

Makalenin son bölümünde, tarihin önemi ve geleceğe dönük perspektifler ele alınmaktadır. Tarih, insanların geçmiş hatalarından ders çıkarmasına, kültürel mirasın korunmasına ve toplumsal değişimi anlama yolunda önemli bir araçtır. Bu bağlamda, makale okuyuculara tarihin neden önemli olduğunu anlatmaktadır ve geleceğe dönük tarih çalışmalarının nasıl şekillenebileceğini tartışmaktadır.

Tarih Nedir? Anlamı ve Temel Kavramlar

Tarih Nedir, Tarihin Dalları ve Önemi kitabının ilk bölümü, tarih biliminin temellerine odaklanmaktadır. Tarih, insanların geçmiş olayları belgelemesi, analiz etmesi ve yorumlamasıdır. Geçmişin anlamını anlamak, bugünü ve geleceği anlamamızı sağlayan bir süreçtir.

Tarih çalışmalarının ana hedefi, geçmiş olayları doğru bir şekilde anlatmak ve açıklamaktır. Bunun için çeşitli kaynakları kullanırız. Yazılı belgeler, arkeolojik buluntular, sanatsal eserler, haritalar ve daha fazlası tarihçilere geçmişin izlerini takip etmeleri için ipuçları verir. Ancak bu kaynakların yorumlanması ve analizi önemlidir. Tarihçiler, farklı perspektiflerden yaklaşarak olayları daha iyi anlamak için çeşitli metodolojiler kullanırlar.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde, tarih biliminin farklı dallarına odaklanacağız ve bu disiplinlerin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Ancak bu bölümde, temel kavramlara ve tarih çalışmalarının genel yapılarına odaklanacağız.

Tarihin Anlamı ve Önemi

Tarih, insanlık için önemli bir yönlendirici ve analitik araçtır. Geçmişimizi anladığımızda, bugünü ve geleceği daha iyi anlayabiliriz. Tarihin önemi sadece geçmiş olayları öğrenmekle sınırlı değildir, aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve politik süreçlerin anlaşılmasına da yardımcı olur. Tarih, hem kolektif hafızamızı hem de kimliğimizi şekillendirir. Aynı zamanda, geçmişten gelen hataları tekrarlamamak için bize dersler sunar.

“Geçmişi bilmeyen bir toplum, köksüz ve savunmasız bir ağaca benzer.” – Marcus Garvey

Bu alıntı, tarihin önemini vurgulamaktadır. Geçmişe olan bağlılığımız, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi anlamamıza yardımcı olur. Tarihin dallarını ve tarih çalışmalarının süreçlerini anlamak, geçmişimizin izlerini takip etmek ve anlamlandırmak için önemlidir.

Tarih Çalışmalarının Temel Kavramları

Tarihçiler, geçmiş olayları anlamak ve yorumlamak için bazı temel kavramları kullanır. Bu kavramlar, tarih çalışmalarının temelini oluşturur ve araştırmaların yapılandırılmasına yardımcı olur. İşte tarih çalışmalarında sıkça kullanılan bazı temel kavramlar:

 • Kaynaklar: Yazılı veya görsel materyaller, tarihçilere geçmiş olayları anlamak için bilgi sağlar. İyi bir kaynak, güvenilirlik, tarafsızlık ve doğruluk açısından değerlendirilir.
 • Kronoloji: Olayların süreç içindeki zaman dilimindeki sıralanmasıdır. Tarihçiler, olayları kronolojik olarak düzenler ve böylece bağlantıları ve neden-sonuç ilişkilerini anlamaya çalışır.
 • Neden-sonuç ilişkisi: Olaylar arasındaki nedensel ilişkiyi anlamak için kullanılan bir kavramdır. Tarih, olayların nasıl ve neden gerçekleştiğini anlamaya çalışır.
 • Tarihî süreç: Kaynakların, olayların ve dönemlerin birleşimi veya birbirleriyle etkileşimi sonucunda oluşan tarihî olayların bütünüdür. Tarihçiler, tarihî süreçleri analiz eder ve açıklamaya çalışır.
 • Öznel ve objektif: Tarihçiler, olayları yorumlarken kendi öznel bakış açıları ile objektif gerçekler arasında denge kurmaya çalışır. Objektiflik, kanıtlara dayalı, doğrulanabilir bilgilere dayanırken, öznel bakış açısı bireysel yorumları ifade eder.
 • İmparatorluk: Büyük bir siyasi birimin yönetim şekli ve yayılmasıdır. İmparatorluklar, tarih boyunca büyük bir rol oynamıştır ve çeşitli imparatorluklar kurulmuş, büyümüş ve çöküş yaşamıştır.

Bu temel kavramlar, tarihçilerin geçmişi anlamak için kullandığı araçlardır. Tarihçiler, kaynakları analiz eder, neden-sonuç ilişkilerini araştırır ve tarihi olayları kronolojik olarak düzenlerken öznel ve objektif bir bakış açısıyla çalışırlar.

Kaynaklar: Yazılı ve Görsel Materyaller

Tarihçiler, geçmişi anlamak ve yorumlamak için çeşitli kaynaklardan yararlanır. Kaynaklar, yazılı veya görsel materyaller olabilir. Yazılı kaynaklar, mektuplar, günlükler, resmi belgeler, tarih kitapları ve gazete gibi metin tabanlı materyalleri içerir. Görsel kaynaklar ise fotoğraflar, haritalar, resimler ve el yazmaları gibi görsel materyalleri içerir.

Tarihçiler, kaynakları değerlendirirken dikkatli olmalıdır. Kaynakların güvenilirliği, kaynağın yazıldığı dönemdeki tarihçi tarafından ne kadar tarafsız ve doğru olduğuna bağlıdır. Örneğin, tarihçiler orijinal bir belgenin kopyasını inceleyerek, belgenin sahte veya değiştirilmiş olup olmadığını kontrol eder. Aynı şekilde, tarihçiler fotoğrafları analiz ederken manipülasyon veya yanıltıcı bilgiler için dikkatli bir şekilde inceler.

Tarih Araştırma Yöntemleri

Tarih araştırmaları için birçok yöntem ve yaklaşım kullanılır. Tarihçiler, olayları anlamak ve yorumlamak için farklı araştırma yöntemlerini birleştirir. İşte tarih araştırmalarında sıkça kullanılan bazı yöntemler:

 • Arşiv Araştırmaları: Tarihçiler, geçmiş olayları belgeleyen birincil kaynakları araştırırken, arşivlerdeki belgeleri inceler. Arşivler, devlet arşivleri, kütüphaneler, müzeler ve diğer kurumlar tarafından tutulan kaynaklara erişim sağlar. Tarihçiler, belgeleri analiz ederek, olayları belgelerle destekleyebilir ve geçmişin izlerini takip edebilir.
 • Alan Araştırmaları: Arkeolojik kazılar ve yerel topluluklarla yapılan araştırmalar gibi alan çalışmaları, tarihçilerin geçmiş olayları fiziksel olarak incelemesini sağlar. Alan çalışmaları, yerel halkın anlatılarını, geleneklerini ve arkeolojik buluntuları inceleyerek geçmişi anlamak için önemli bir kaynak sağlar.
 • Kıyaslama ve Karşılaştırma: Tarihçiler, farklı dönemler, bölgeler veya kültürler arasında karşılaştırmalar yaparak olayları daha iyi anlamaya çalışır. Bu yöntem, benzerlikleri ve farklılıkları analiz ederek olayların nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya yardımcı olur.
 • Sosyal ve Kültürel Tarih: Tarihçiler, toplumsal ve kültürel tarih araştırmaları yaparak olayları sosyal ve kültürel bağlamda analiz eder. Bu yaklaşım, geçmiş olayları bireylerin deneyimleri, toplumsal yapılar, inançlar ve değerler üzerinden anlamlandırmayı sağlar.
 • Sözlü Tarih: Sözlü tarih, bireylerin ve toplulukların geçmişi anlatma ve paylaşma sürecidir. Tarihçiler, sözlü tarih çalışmaları yaparak bireylerin anlatılarını kaydedebilir ve geçmiş olayları doğrudan tanıkların gözünden görebilir.
 • Karşılaştırmalı Tarih: Tarihçiler, bir olayı veya süreci farklı bölgeler veya zaman dilimlerinde karşılaştırarak anlamak için karşılaştırmalı tarih yöntemini kullanır. Bu yöntem, benzerlikleri, farklılıkları ve etkileşimleri inceleyerek genellemeler yapmayı mümkün kılar.
 • İncelemeli Tarih: İncelemeli tarih, belirli bir dönemi veya olayı derinlemesine analiz etmeyi içerir. Tarihçiler, belli bir konuyu seçerek kaynakları ayrıntılı bir şekilde inceler ve olayların nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını ortaya koymaya çalışır.
 • Kavramsal Tarih: Kavramsal tarih, tarihi değerler, ideolojiler, düşünceler ve sosyal yapılar gibi soyut kavramları incelemeyi amaçlar. Bu yöntem, fikirlerin ve kavramların tarih içinde nasıl değiştiğini ve etkilediğini inceler.

Arkeoloji – Tarihin Kazıları

Arkeoloji, insanlık tarihini anlamak ve geçmiş uygarlıkları incelemek için arkeolojik kazılar ve buluntular üzerine çalışan bir bilim dalıdır. Arkeolojik kazılar, insan yerleşimlerinin, yapıların, artefaktların ve diğer kalıntıların yeraltında araştırılması ve ortaya çıkarılması sürecidir.

Arkeolojik kazılar, genellikle belirli bir arkeolojik alanın stratigrafik tabakalarını ortaya çıkarmak ve incelemek amacıyla yapılır. Stratigrafi, yılardır biriktirilen tabakaların, kalıntıların ve izlerin düzenlenmesi ve izlenmesi anlamına gelir. Bu kazılarda yapılan çalışmalar, buluntuların türüne ve özelliğine bağlı olarak farklı teknikler ve ekipmanlar kullanarak gerçekleştirilir.

Arkeolojik kazılar, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Alan Çalışması: Arkeologlar, potansiyel kazı alanlarını belirlemek için coğrafi verileri, tarihi kaynakları ve yerel bilgileri analiz eder. Bu aşamada, potansiyel olarak değerli buluntuların bulunabileceği alanlar araştırılır.
 2. Kazı Planlaması: Bir alan seçildikten sonra, arkeologlar kazı işlemini planlamak üzere sahaya gider. Kazı yöntemleri, alanın büyüklüğüne, buluntuların türüne ve yeraltı koşullarına bağlı olarak belirlenir. Kazı alanı özenle incelenir ve kazı planı hazırlanır.
 3. Kazı Yürütme: Kazı, alanın tabakalarını dikkatlice çıkarmak ve incelenmek üzere çıkarılan toprağı kazmak ve kazıda ortaya çıkan buluntuları kaydetmek suretiyle yürütülür. Bu aşamada arkeologlar, stratigrafik tabakaları ve buluntuların konumunu analiz ederler. Detaylı kayıtlar tutulur ve buluntular dikkatlice çıkarılır.
 4. Analiz ve Yorum: Kazıda ortaya çıkan buluntular laboratuvar ortamında incelenir. Buluntuların yaşını, kökenini, işlevini ve anlamını belirlemek amacıyla arkeologlar, analizler yapar, radyokarbon tarihlemesi, seramik analizi, metalurji analizi gibi yöntemler kullanır. Bu analizler, buluntuların geçmiş olaylar ve kültürel pratikler hakkında bilgi sağlar.

Arkeolojik kazılar, insanlık tarihine dair bilgilerin elde edilmesinde önemli bir rol oynar. Kazılarda ortaya çıkan buluntular sayesinde, geçmiş uygarlıkların yaşam tarzı, sanatı, mimarisi, inanç sistemleri ve toplumsal yapıları hakkında daha fazla şey öğrenilebilir. Aynı zamanda arkeolojik kazılar, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Belgeler ve Diplomatik – Tarihin Yazılı İspatları

Belgeler ve diplomatik, tarihin yazılı kanıtlarını ve belgelerini inceleyen bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, tarihçilerin geçmiş olayları ve süreçleri anlama ve yorumlama sürecini desteklemektedir. Belgeler, yazılı veya basılı formda mevcut olan kaynaklardır ve tarihçilere bilgi sağlar. Diplomatik ise, belgelerin doğruluk, güvenilirlik ve orijinallik açısından analiz edilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Belgeler, resmi belgeler, mektuplar, raporlar, anlaşmalar, kanunlar, günlükler, hatıratlar, gazete ve dergi makaleleri, memleket hikayeleri gibi çeşitli türlerde olabilir. Bu belgeler, o döneme ait gerçeklerin ve olayların kaydedilmesi amacıyla oluşturulmuşlardır. Belgeler, tarihçilerin geçmiş olayları ve süreçleri anlamalarına yardımcı olur ve tarihsel verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasını sağlar.

Diplomatik, belgelerin niteliklerini ve özelliklerini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Diplomatik analiz, bir belgenin orijinalliği, yazım tarzı, dil kullanımı, tarih ve imzaların doğruluğu gibi özelliklerini inceler. Bu analiz, belgenin hangi koşullarda oluşturulduğunu, kimin tarafından yazıldığını, hangi amaçla yazıldığını ve ne zaman yazıldığını anlamak açısından önemlidir.

Tarih

Diplomatik analiz, belgelerin güvenilirlik ve doğruluk derecesini belirlemeye yardımcı olur. Tarihçiler, belgelerin orijinalliğini ve gerçekliğini inceledikten sonra, belgelerin içerdiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırabilir ve çeşitli sonuçlar çıkartabilirler.

Belgeler ve diplomatik analiz, tarihçilerin objektif ve güvenilir bilgi arayışında önemli bir rol oynar. Belgeler, geçmişin yazılı kanıtlarıdır ve tarihçilere geçmiş olaylar hakkında bilgi sağlar. Diplomatik analiz ise, belgelerin geçerliliğini ve kaynak değerini belirlemek için kullanılır. Bu yöntemler, tarih araştırmalarının temelini oluşturur ve tarihçilere geçmişi anlama ve yorumlama imkanı sunar.

Coğrafya – Tarihin Mekanları ve Anlamları:

Coğrafya, tarih araştırmalarında mekanın önemli bir bileşenidir. Coğrafi faktörler, tarihsel olayların gerçekleştiği alanların şekillenmesinde ve olayların nasıl ortaya çıktığını anlamada çok önemli bir rol oynar. Coğrafi özellikler, coğrafi konum, iklim, doğal kaynaklar, su kaynakları, dağlar, ovalar gibi unsurlar, tarihçilere olayların nedenlerini ve sonuçlarını anlama imkanı sağlar. Coğrafya aynı zamanda insanların yerleşimleri, ticaret yolları, savaşların seyri gibi faktörleri inceler, tarihe yerleşik anlamlar katar.

Sanat Tarihi – Tarihin Gizli Tanıkları:

Sanat tarihi, sanat yapıtlarını ve estetik ifadeleri inceleyen bir disiplindir. Sanat eserleri, tarihçilere geçmişin sanatsal ifadesini ve tarihi olayların sosyal, kültürel, dini ve politik bağlamlarını gösteren gizli tanıklar olarak hizmet eder. Sanat eserleri, dönemin estetik anlayışını, toplumsal değerleri, ideolojileri ve sanatsal gelişmeleri yansıtır. Sanat tarihi çalışmaları, tarihçilere geçmişin estetik, duygusal ve sembolik boyutlarını anlama fırsatı verir.

Etnografya – Tarihin Kültürel Mirası:

Etnografya, insan toplumlarının kültürel özelliklerini, geleneklerini, göreneklerini, materyal kültürünü ve yaşam biçimlerini inceleyen bir disiplindir. Tarihçiler, etnografik çalışmalar yaparak geçmişteki toplumların kültürel mirasını anlamaya çalışır. Etnografik çalışmalar, tarihçilere geçmiş toplumların değerlerini, inanç sistemlerini, sosyal yapılarını ve günlük yaşam pratiklerini anlamak için birinci elden bilgiler sunar.

Ekonomi – Tarihin İktisadi Yüzü:

Ekonomi, tarihsel olayların arkasındaki iktisadi faktörleri inceler. Tarihçiler, ekonomik verileri analiz ederek geçmiş olayların ekonomik bağlamını anlamaya çalışır. Ekonomik aktiviteler, ticaret, tarım, sanayi, para, vergilendirme, ekonomik sistemin yapıları ve dönemlere göre değişen üretim ilişkileri gibi unsurlar tarihçilerin dikkatini çeker. Bu çalışmalar, tarihin iktisadi yüzünü ve geçmişteki ekonomik değişimleri anlama imkanı sağlar.

Siyaset Bilimi – Tarihin Devlet ve Toplum İlişkileri:

Siyaset bilimi, devletin ve politikanın işleyişini inceleyen bir disiplindir. Tarihçiler, siyaset bilimi yöntemlerini kullanarak tarihsel olayları politik bağlamlarında analiz ederler. Devlet, siyasi liderler, toplumun siyasi yapısı, siyasi ideolojiler, savaş, barış gibi unsurlar tarihçilerin odaklandığı konular arasındadır. Siyaset bilimi, tarihçilere devlet-toplum ilişkilerini anlama ve geçmişteki politik değişimleri değerlendirme imkanı sunar.

Tarih ve Toplum – Geçmişin Bugünle İlişkisi:

Tarih ve toplum arasındaki ilişki, tarihçilerin odak noktalarından biridir. Tarih, geçmiş olayların toplum üzerindeki etkisini ve bugün yaşanan durumları anlama ve açıklama amacı taşır. Tarihçiler, geçmiş olayların toplumun gelişimi ve kimliği üzerindeki etkilerini analiz ederler. Aynı zamanda tarih, toplumun kolektif hafızasını, değerlerini ve kimliklerini şekillendirir. Tarihçiler, geçmiş ile bugün arasındaki süreklilikleri ortaya çıkararak, tarihle toplum arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışır.

Tarihin Önemi ve Geleceğe Dönük Perspektifler:

Tarih, insanlık için büyük önem taşır. Tarih, geçmişin anlaşılması, hatırlanması ve geçmiş hatalardan ders çıkarılması için önemlidir. Geçmişteki olaylar, toplumların kültürel ve sosyal kimliklerinin şekillenmesinde ve geleceğe dönük kararlarının alınmasında etkilidir. Tarih, toplumların bilinçlenmesini, demokratik değerlerin pekiştirilmesini ve toplumsal değişimi anlama imkanı sunar. Tarihçiler, geçmiş üzerinde çalışarak, geleceğe dönük perspektifler ve öngörüler geliştirebilir ve bu şekilde toplumları aydınlatabilir. Tarih, başarıların kutlanması ve hatalardan ders çıkarılması için bir araç olarak da önemlidir.

Bu çalışma alanları ve perspektifler, tarihçilerin geçmişi anlama ve yorumlama sürecinde birçok zemin sunar. Tarihçiler, bu farklı disiplinlerden gelen bilgileri birleştirerek bir bütün olarak tarihi analiz eder ve geçmişin toplum ve insanlık üzerindeki etkisini anlamada yardımcı olurlar.

Manolya

Ben Manolya. Hakkımda bişiler yazmak istemiyorum, zira bişiler öğrenmek isteyenler hakkımda sayfasına bakabilirler efenim..

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu