News

Salı
Mart, 5
More

  Oğuzlar ve Oğuz Boyları Hakkında Bilgiler

  Featured in:

  Oğuzlar

  Oğuzlar, tarihi Türk halklarının önemli bir bölümünü oluşturan bir Türk boyudur. Oğuzlar, Orta Asya’nın bozkır alanlarında yaşamış ve zamanla farklı kollar halinde ayrılarak farklı bölgelere göç etmişlerdir. Oğuzlar, Türk tarihinde önemli bir rol oynamış ve çeşitli Türk devletlerinin kurulmasına katkıda bulunmuşlardır.

  Oğuzlar’ın tarih boyunca farklı dönemlerde farklı kolları ortaya çıkmıştır. Bu kollar arasında en önemlileri Kayı, Bayat, Yazır, Yıva, Avşar, Kınık, Çavuldur gibi boylardır. Bu boylar, tarihi Türk devletlerinde etkili olmuş ve Oğuzlar, Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda ve Osmanlı Devleti’nin oluşumunda belirleyici bir rol oynamışlardır.

  Oğuzlar, aynı zamanda Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Oğuz Kağan destanıyla da tanınır. Oğuz Kağan destanı, Oğuzların efsanevi lideri Oğuz Kağan’ın yaşamını ve mücadelelerini anlatan bir destandır.

  Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin de Oğuz soyundan geldiği düşünülsede aslında oğuz boyundan değillerdir.

  Oğuzlar’ın bu şekilde Türk tarihindeki etkileri ve önemi oldukça büyüktür. Ancak, Oğuzlar hakkında daha fazla bilgi almak için tarih kaynaklarına ve araştırmalara başvurmak önemlidir, çünkü tarihi bilgiler zaman içinde değişebilir ve güncellenebilir.

  Oğuz Boyları

  Saltuknâme
  Saltuknâme

  Oğuzlar, tarih boyunca farklı boylara ayrılmış bir Türk boyu olup, bu boylar zaman içinde farklı yönlere göç ederek kendi yollarını izlemişlerdir. Oğuz boyalarının tam listesi, tarihsel ve coğrafi değişkenliklere bağlı olarak zaman içinde farklı kaynaklarda farklılıklar gösterebilir. Ancak genel olarak Oğuz boyalarının bazıları şunlardır:

  Boz Oklar

  Gün Han Oğulları

  Boyun adıAnlamıSembolü
  KayıMuhkemŞahin
  BayatDevletli ve nimeti bolŞahin
  AlkaravlıNereye varsa başarı gösterirŞahin
  Kara-EvliKara çadırlıŞahin

  Ay Han Oğulları

  Boyun adıAnlamıSembolü
  YazırÇok ülkeye hakimKartal
  DöğerToplanmak içinKartal
  DodurğaÜlke almak ve hanlık yapmakKartal
  YaparlıMisk kokuluKartal

  Yıldız Han Oğulları

  Boyun adıAnlamıSembolü
  AvşarÇevik ve vahşi hayvan avına hevesliTavşancıl
  KızıkKuvvetli, yasakta ciddiTavşancıl
  Beg DiliBüyükler gibi azizTavşancıl
  KarkınÇok ve doyuran aşTavşancıl

  Üç Oklar

  Gök Han Oğulları

  Boyun adıAnlamıSembolü
  BayındırDaima nimetle dolu olan yerAkdoğan
  Beçeneİyi çalışır, gayret gösterirAkdoğan
  ÇavuldurŞerefli, ünü yaygınAkdoğan
  ÇebniNerede yağı görürse hemen savaşırAkdoğan

  Dağ Han Oğulları

  Boyun adıAnlamıSembolü
  SalurNereye varsa kılıç ve çomağı iş görürDal
  EymürSon derece iyi ve zenginDal
  Ala YuntlıHayvanları iyiDal
  ÜregirDaima iyi iş ve düzen kurucuDal

  Deniz Han Oğulları

  Boyun adıAnlamıSembolü
  Yigdirİyilik, büyüklük, yiğitlikÇakır
  BügdüzHerkese tevazu gösterir ve hizmet ederÇakır
  YıvaDerecesi hepsinden üstünÇakır
  KınıkNerede olsa azizdir (Atatürk bu boydandır)Çakır

  Yazıcızāde ʿÂlì’nin, Tevârih-i Âl-i Selçuk adındaki eserinde Oğuz boyları;

  Sağ Kol;Gün Ḫan, Ay Ḫan, Yılduz Ḫan

  Ḵayı, Bayat, Yazur, Döger, Ușar (Avşar), Ḳayzıḳ (Kızık), Alḳaövli, Ḳaraövlü, Davdarḡa (Dodurğa), Yaparlu, Bigdeli, Ḳarḳın.

  Sol Kol;Gök Ḫan, Ṯaḳ Ḫan, Dingiz Ḫan

  Payındur (Bayındur), Becene (Biçene), Salur, İgdür, Bügdüz, Çavundur, Cibini (Çepni), Alayundlu, Evdagir (Üregir), Yıva, Ḳınuḳ.

  Anadolu’da bugünkü söylenişe göre Oğuz boylarının adları:

  Boz-oklarKayı, Bayat, Kara-Evli, Ak-Evli, Yazır, Döğer, Dodurğa, Avşar, Kızık, Beğ-Dili, Karkın.

  Üç-oklar : Bayındır, Peçenek (Beçenek), Çavundur, Çepni, Salur (salır), Eymir, Alayuntlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Kınık.

  Oğuz Boylarının Simgeleri

  Damga-sembol (ongun) olarak sıkça kullanılan kartal, kudret ve kuvvetin temsilcisidir. Göksel hâkimiyeti, yükseklerde uçabildiği için yaratıcı’ya yakın oluşu ve insanlar arasında olan hadiseleri yaratıcı’ya haber verdiğine inanılması dolayısıyla kutsal sayılmıştır.

  Eski Oğuzca’da “ongun” kelimesi “totem” anlamındadır. Macar dilbilimci László Rásonyi Ongun’un Türkçe bir kelime olduğunu, Abdülkadir İnan ise Moğolca kökenli olduğunu ifade eder. 

  Bahaeddin Ögel de “ongun” kelimesinin aslının Moğolca olduğuna katılırken Türkçesinin de “kök-menşe” anlamındaki “töz” olduğuna işaret eder. Oğuz destanlarına göre, her boyun bir kuş sembolü vardır.

  Doğu Göktürk Devleti
  Doğu Göktürk Devleti

  Bu kuşlar da genel olarak yırtıcı kuşlardan seçilmiştir. Moğol tarihçisi Reşideddin Fazlullah, bu kuşlara Ongon deyimini kullanmış ve bu suretle deyim günümüze kadar ulaşmıştır.

  Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türk eserine göre: Salur boyununki kartal, Dodurğa boyunun kızıl kartal, ve Kınık boyunun da ak kartal’dır. 

  Kartal, Altay mitolojisinde en büyük Tanrı sayılan Ülgen’in yedi oğlundan biridir.

  1. Kınık boyu : cürre karcığay, yani çakırdoğanın erkeği (Farsça cürre = kuşların erkeği)
  2. Kayı boyu : sungur (Reşideddin Fazlullah’ın listesinde şahin’dir.), yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan.
  3. Bayındır boyu : laçin (Reşideddin Fazlullah’ın listesinde şahin’dir), gezgin şahin.
  4. Yıva boyu : tuygun, yani yaşlı erkek çakırdoğan. Prof. Bazin Özbekçedeki karşılığını bulmuştur: kari erkek karcıyağ.
  5. Salur boyu : bürgüt, yani kral kartal.
  6. Afşar boyu : çure-laçin, yani erkek Bayağı doğan falco peregrinus.
  7. Begtili boyu : bahri, yani pandion haliaetos, yani küçük balıkçıl kartal ya da balık-kartal.
  8. Büğdüz boyu : italyu (tam olarak köpekleri alan anlamındadır), yani falco lanarius (Rusçada balaban), av için yetiştirilen dişi ya da kutsal doğan.
  9. Bayat boyu : ükü, yani grandük.
  10. Yazır boyu : turumtay (Reşîdüddîn Fazlullah’ın listesinde çakır’dır.), yani bozdoğan (Falco columbarius aesalon).
  11. Eymür boyu : adı bilinmeyen bu kuşa isperi, falco subbuteo, yani delicedoğan denebilir.
  12. Karabölük boyu: küyenek sarı, yani küçük sarı kerkenez (küye’nin nek’le kısaltılmışı).
  13. Alkaevli boyu : küyenek, yani kerkenez.
  14. İğdir boyu : karcığayfalco columbarius, yani çakırdoğan.
  15. Üreğir boyu : biku, yani gecekuşu.
  16. Tudırka boyu: kızıl karcığay, yani kızıl çakırdoğan.
  17. Ulayundluğ boyu : yağalbayfalco vespertinus, yani gece çakırdoğanı.
  18. Tüger boyu : küçügen, yani kuzuların büyük çakırdoğanı.
  19. Peçenek boyu : ala toğunaklanius exubitor, yani haşarat yiyen boz saksağan.
  20. Çavuldur boyu : buğdayınık. Kononov’un bunu Humay olarak yorumlaması yanlıştır. Kırgız halkbiliminde yer alır. Adının buğdaykuşu olduğu düşünülür.
  21. Çepni boyu : humay. Farsça hüma. Bu kez hatayı Ebulgazi Bahadur Han yapmıştır. Gerçekte ongun’ları kumay, yani kar çakırdoğanı.
  22. Çarukluğ boyu : sarı karcığay, yani sarı çakırdoğan.

  Sosyal Medya

  Son Yazılar

  - Advertisement - spot_imgspot_img

  Diğer Makaleler

  Epistemik Gerekçelendirme

  Bilgi edinmenin ve inançlarımızı desteklemenin temel bir unsuru olan epistemik gerekçelendirme, düşüncelerimizi ve iddialarımızı haklı çıkarmak için...

  Entomoloji nedir

  Entomoloji, böcekleri inceleyen bir bilim dalıdır. Böcekler, dünya üzerindeki en çeşitli ve başarılı canlı gruplarından birini oluşturur....

  Endokrinoloji nedir

  Endokrinoloji, vücuttaki endokrin sistemle ilgili sorunları teşhis eden ve tedavi eden tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Endokrin sistem,...

  Anglikan Kilisesi Neden Kuruldu

  Anglikan Kilisesi, İngiltere'de reformasyon döneminde ortaya çıkan bir kilise olarak tarihe geçmiştir. 16. yüzyılda İngiltere'de Katolik Kilisesi'nin...

  Endüksiyon nedir

  Endüksiyon, fiziksel prensiplere dayanan ve modern teknolojinin temelini oluşturan bir fenomen olarak karşımıza çıkar. Elektrik akımının manyetik...

  Elektromanyetizma nedir

  Elektromanyetizma, doğada bulunan ve günlük yaşamımızı derinden etkileyen önemli bir fiziksel fenomeni ifade eder. Bu fenomen, elektrik...