695 ) SAYILARIN ANLAMI !..

        

“Monad”, Yunanca’da “1” demektir. Bütün sayılar ondan türemiştir. Geometrik sembolü, bir çember içindeki noktadır (yukarıda) Bu ; kendini sonsuzluğa projekte ederek (göstererek) evreni yaratan Tanrı’nın bütünlüğünün ifadesidir. Başlangıçları, yeni fikirleri ve projeleri, yaşamla bütünleşmeyi, kişisel gelişmeyi, yaratıcılığı ve özgürlüğü gösterir..

“Duad”, “2” demektir. Geometrik sembolü, ters “V” şeklinde uçları birbirine değen iki çizgidir. Yaşamın ulaşması için gerekli olan kutuplaşmayı,yani dualiteyi temsil ettiğinden, iki insan arasındaki dinamik çekime, kişinin içindeki bölünmeye, dengesizliğe ve kararsızlığa işaret eder. Bu sembolle karşılaştığınızda kendinize sorun : “Düşünce ve tavırlarımda tek yanlı mıyım ? Algılarımı değiştirmek için ne yapmalıyım ? Dengeyi nasıl kurmalıyım ?..”

“Triad”, “3” demektir. Geometrik sembolü üçgendir (yukarıda). İki zıt enerjinin birleşiminden üçüncü bir enerjinin doğuşudur. Bu da, yaradılışın prensibidir. Doğum, yaşam ve ölüm ; zihin, beden ve ruh kavramları buradan gelmektedir. Doğadaki her şeyin üç parçadan oluştuğunu ve üçe bölünebileceğini söyleyen Pisagor, kişisel problemlerin bile bu yöntemle çözülebileceğini düşünmüştü. Problemin kendisi bir taraf, karşıt görüşü de diğer tarafa koyulduğunda, üçgenin altını oluşturacak cevabı bulmak kolaylaşacaktı. Dolayısıyla bu sayı, genişlemeyi, büyümeyi, neşeyi, iyimserliği ve iletişimi temsil eder..

“Tetrad”, “4” demektir. Geometrik sembolü, karedir (üstte). Dört geometrik şeklin, elementin, yönün ve mevsimin varlığı bu sayıyı maddesel alemle özdeşleştirmiştir. Bir formun oluşması için dört etap gereklidir : “Monad”da da başlayan fikrin tohumu “Duad”da ekilir, “Triad”da büyür, “Tetrad”da olgunlaşır. Gerçekleşen projeleri, verimliliği, disiplini, güveni, hizmeti, sağlamlığı ve istikrarı, bazen de sınırlanmanın verdiği darlık hissini simgeler..

“Pentad”, “5” demektir. Geometrik sembolü, pentagram denilen beş uçlu yıldızdır (üstte). Dengeyi, adaleti, ilahi lütfu, ve ether (esir) denilen beşinci elementi temsil eden bu sayı, mikrokozmos olan insan ile özdeşleştirilmiştir. Ruhun / ilahi bilincin maddeyle birleşerek vücut bulmasını ; sınırlanmış şuuruna rağmen tanrısallığının farkına vararak hayvani içgüdülerini aşmaya çalışan ve kozmostan inen dikey enerji ile dünyadan gelen yatay enerjinin sentezini “kalbiyle” yapabilen insanı gösterir. Madam Blavatsky’ye göre “5”, “hayatın ve insan sevgisinin ruhudur.” Rüyalarda veya günlük yaşamda bize değişmekte olduğumuzu ; dengeyi, sevgiyi, ilhamı yakaladığımızı, ya da bunları bulmaya ramak kaldığını söyler. “5”in dinamik enerjisi, heyecana kapılacağımıza, merak duyacağımıza, özgürlük hissiyle coşacağımıza, hatta seyahate çıkacağımıza işaret eder..   “Heksad”, “6” demektir. Geometrik sembolü, kübik bir daire olan heksagram (altıgen) veya altı uçlu yıldızdır. Bir ucu yukarı, diğer ucu da aşağı bakan, iç içe geçmiş iki üçgendir. Ve önemli ezoterik (belirli bir gruba hitap eden, gizli) bilgiler içerir. Aşağı dönük üçgen, ruhların Tanrı’dan kopuşunu, yaradılışı, yani Tanrı’nın “Sol Elini”, su elementini ve dişil enerjiyi ; yukarıya bakan üçgen de evrimi, Yaratan’a dönüşü, Tanrı’nın “Sağ Elini”, ateş elementini ve eril enerjiyi sembolize eder. Anne Marie Schimmel’in ifadesiyle “6”, “yaratılmış dünyanın mükemmel sayısıdır.” Ahengi, hizmeti, sosyal bilinci, cömertliği, merhameti, güzelliği ve sanatı simgelemekle birlikte ; tereddüt ettiğimizi, içinde bulunduğumuz duruma ya da ilahi enerjilere uyum sağlamakta güçlük çektiğimizi, tutku ve mantık arasında karar vermekte zorlandığımızı gösterir..

“Heptad”, “7” demektir. Geometrik sembolü, kare üzerine oturtulmuş üçgendir. Heptad, Yunanca’da “kutsal ya da ilahi” anlamına gelen “Septos” kelimesinden türemiştir. Gerçekten de bu sayı tüm öğretilerde ve geleneklerde özel bir yer tutar. Çünkü 7 safhada yaratılan kainatı temsil eder. Müzik yelpazesindeki 7 notadan çıkan armoni, her şeyin titreştiği evrenin, yani kozmik müziğin ve tabiatın sesidir. Ezoterik öğretilerde kozmoloji 7 ile ifade edilir. Negatif ve pozitif kutuplardaki katmanlar 7 basamaktan oluşur. İnsan dünyaya gelerek evrimini sürdürür ve bilincin açılması için 7 etaptan geçmesi gerekir. Bunu yaparken de, 7 rengin titreşimini deneyerek, niteliklerine hakim olur. Ve sonunda hepsinin bileşimi “Beyaz Işık” (8. Işık) ile aydınlanır. Bir anlamda Güneş’e ulaşır. Dolayısıyla 7, irfanın, mistik gücün, dua ve meditasyonun (inzivanın), manevi başarının ve bilgeliğin rakamıdır.. 

“Ogdoad”, “8” demektir. Geometrik sembolü, küp ve oktagondur (sekizgen). Sonsuzluğu temsil eden bu sayı, çift taraflı bir ayna gibi birbirini tamamlayan iki aleme bakar ve anlamlarını kavrar. Bu da, doğru yargıya varıldığını, maddi ve manevi gücün sağlandığını vurgular. “Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir” söylemiyle ifade edilen ilahi yaşamın şekle dökülmüş halidir. Kozmik bilinci, bereketi, ödülleri, kişisel gücü, maddi otoriteyi, liderliği, eşit parçalara bölünebildiği için adaleti ve mutlaka dengelenmesi gereken yoğun bir karmik (karmaya ait) olguyu simgeler. Bazı öğretilerde “8”, kişinin kendi düşünceleriyle, sözleriyle ve davranışlarıyla karşı karşıya kaldığına ; eğer bir mistikse, önemli inisiyatik tecrübe ve sınavların onu beklediğine işaret eder..

“Ennead”, “9” demektir. Geometrik şekli dokuz uçlu bir yıldız ve dokuz yüzlü bir kübik bir dairedir. “Ennead”, yok edilemez bir sayıdır ; hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın çıkan sayının toplamı yine kendisini verir. Bu nedenle Pisagorcular onu, “Okyanus ve ufuk” olarak nitelendirmişlerdir. Bir dönemin bitişini, döngünün tamamlanışını, hümanizmi, özveriyi, zamanı ve eski ile yeni arasındaki geçiş sürecini sembolize eder. Eski insanlar, bu titreşimle yeni bir projeye başlamamak gerektiğini ikaz etmişlerdir..

“Dekad”, “10” demektir. Geometrik sembolü, dekagon (on köşeli şekil) ve on köşeli yıldızdır. “Almak, kabul etmek” anlamına gelen “Dechomai” sözcüğünden türemiştir. Kendisinden önce gelen tüm sayıları ihtiva eden 10, mükemmelliği, makrokozmostan mikrokozmosa uzanan varlıklar zincirinin bütünlüğünü ve Tanrı’nın söylenemeyen ismini simgeler. “On mükemmel sayıdır” der Pisagor, “öyleyse cennetin numarası 10’dur..”

IŞIK MENDERES’in , “Sayılar ve rastlantılar” başlıklı yazısından alıntıdır..

Leave a reply:

Your email address will not be published.