473 ) TÜRK AYDINLANMA ÇAĞI…

   

   Tanzimat döneminin Batıcı, sivil eğitim projesi, Saffet Paşa’nın (yukarıda) 1869 tarihli Nizamname-i Ma’arif-i Umumiye tüzüğü, İkinci Abdülhamid döneminde 1880’li yıllarda uygulanmaya konmuştu. 1908 yılına kadar, Hicaz dışında, bütün vilayet merkezlerinde ve önemli sancak merkezlerinde lise düzeyinde idadiler açılmıştır. Rüşdiye ve idadi mekteplerinde pozitif ilimlere öncelik veren “nizamcı, maddi terakkiyatçı, padişaha ve milletine sadık” insanlar yetiştirme ilkesi benimsenmiştir. Bu eğitimden beklenen amaç, böyle bir laik eğitimle devletin Müslim ve gayrimüslim tebaasını Osmanlılık ideolojisi çerçevesinde birleştirmekti. Sultan Abdülhamid rejiminden kaçarak Avrupa ve Mısır’da faaliyette bulunan Hürriyetçiler, İkinci Meşrutiyet’in 1908’deki ilanı üzerine dönerek memleketin yeni arayışlarında, serbest basında Pan-İslam’dan milliyetçilik ve sosyalizme kadar her türlü fikir ve teoriyi serbestçe tartışmaya başladılar. Bu dönemde, Cumhuriyet devri ideolojisini hazırlayan gerçek bir Türk Aydınlanma Çağı’ndan, bir kültür rönesansından, bir devrim aydınlar sınıfından söz edilebilir. Şu açık bir gerçektir ki, Batıcı laik okullarda yetişen Mustafa Kemal ve onunla beraber yürüyen aydın subaylar, bu dönemde tartışılan fikirleri hayata geçirmek için ihtilalin ön safında yer almışlardır. Bu dönemde, Batı’nın pozitif ilimleriyle ve pozitivizmle tanışan tıbbiyeli bir aydınlar grubu, aşırı bir Batılılaşma akımını bir fikir hareketi olarak gündeme getirmişlerdir. Tıbbiye gibi öteki laik ve Batıcı birer irfan merkezi olan askeri okullar, değişim, ihtilal isteyen yeni bir kuşak yetiştirmiştir. Bu kuşağın bir temsilcisi olan Atatürk, birçok fikrini bu kaynaktan almış ve onları uygulamaya sokmaya çalışmıştır. Bu aydınlanma çağının önde gelen ismi Dr.Abdullah Cevdet (aşağıda) idi. “Garpçılar” adını alan grupta, Kılıçzade Hakkı gibi ileri gidenler ve Celal Nuri gibi daha çok Avrupa emperyalizmini hedef alan ılımlı bir grup ortaya çıktı. Kuşkusuz Garpçılık hareketi, Atatürkçülük ve bugünkü gelişmeleri anlamak bakımından son derece önemlidir..

   

   Garpçılar’ın temel düşünceleri şöyle özetlenebilir : Din, halkın anladığı biçimde alındığı taktirde, birtakım hurafelere, İsrailiyyat denilen hikayelere körü körüne inanmak ister. Garpçılar’a göre, bu şekilde yorumlanan bir İslamiyet, çağdaş medeniyeti benimsemeye engeldir.. Onlara göre, seçkinlerin dini ahlaktır, namaz ve niyazla Müslüman olunmaz. Onlar, hurafelerden arınmış “ilmi bir İslamiyet” önerisinde bulunurlar. Modern ilme inanan Müslüman, bilgisiz bir Müslüman’dan yüz kere daha fazla Müslüman’dır. 
   Garpçılar‘ın bir diğer görüşü de şudur : İslam dini, 7. yüzyılda her şeyden önce bir çöl toplumu için kurallar getirmiş olup 20. yüzyılda bunlar ileri bir toplum ve yaşam tarzı için yeterli değildir. Selametin yolu, güçlü olmak, zengin olmak, ilim ve kültür sahibi olmakla mümkündür. Ekonomik refahı sağlayamayan bir toplum için günümüzde hayat hakkı yoktur. Garpçılar’a göre, bize kadar gelen İslamiyet, modern uygarlığa ayak uyduramaz. Yeni bir ahlak, geleneksel İslamiyet’in yerini alacaktır. Başka bir deyişle, Batı’daki Protestanlık gibi, İslamiyet’te de köklü bir reform gerekmektedir..
   Garpçılar, 1908 Devriminden önceki yazılarında İslamiyet’i yenileştirmeyi önerirler. Dünyanın ve insanın yaradılışı hakkında Kuran’daki ayetlere karşı Darwinizm’i savunurlar. Garpçılar’a göre, bu dünya öteki dünyadan daha önemlidir. Bu dünya, öteki dünyaya hazırlık için bir geçit değildir. 
   Sonraki yıllarda, İslam ve çağdaşlaşma hakkında gittikçe daha aşırı fikir akımları ve ayrılıklar ortaya çıkınca, İttihat ve Terakki Hükumeti, dine karşı aşırı görüşleri dolayısı ile, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Garpçılar’ın yayın organı olan “İçtihad”ı kapattı…
   1918-1922 arasında Garpçılar’ın etkisi çok sınırlı kaldı. Ulema, Garpçılar’ın Hz. Peygamber’i ve İslamiyet’i hedef alan düşüncelerine karşı şiddetli bir tepki göstermekteydi. Öyle ki, Mekke Şerifi Hüseyin, isyan hareketini haklı göstermek için İçtihad Dergisi‘nin İslam’a karşı tutumunu ileri sürecekti !..

    

   1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra Garpçılar, açıkça din aleyhine kampanya başlatırlar. Onlara göre, din bireyin bir vicdan işidir. Onların fikir ve tasarıları, Atatürk’ün din ve toplum üzerindeki Cumhuriyet dönemi siyasetine yön vermiştir. Bu grubun aşırı kanadında bulunan Kılıçzade Hakkı’nın “Garplılaşma Planı”, Atatürk tarafından TBMM’den geçirilen kanunlarla Cumhuriyet’e mal edilmiştir. Kendisi de TBMM’nin bir üyesi olan Kılıçzade, Atatürk’ten önce Latin alfabesinin alınmasını, kılık kıyafette Batılı insan gibi giyinilmesini, fes yerine şapkanın kabulünü, tesettürün bırakılmasını, medreselerin kaldırılmasını önermiştir. Aşırı garpçı fikirlerin organı olan İçtihad Dergisi, 1932’de Hüseyin Cahid’in ölümü ile kesin olarak kapanmıştır. 
   Hanioğlu’na göre, Garpçılar düşüncelerini siyasi bir ideoloji haline getirememişlerdir. Ancak Atatürk döneminde, bu fikirlerden birçoğu milliyetçilikle bağdaştırılarak bir ideoloji konusu olmuş ; serbest düşünce ve ilim bu ideolojide merkezi bir yer kazanmıştır..
   Atatürk üzerine şimdiye kadar yazılan eserlerin en çok eleştiriye açık tarafı, tarihi koşulların ve aşamaların göz önünde tutulmamasıdır..
   Atatürk, yalnız büyük bir askeri stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejistidir. O’nun, tam iktidarı elinde tutmak, bu iktidara meşruluk kazandırmak için en uygun söylemleri seçen, siyasi manevralar yapan usta bir siyasetçi olduğunu unutmamak gerekir. O, son kertede, gayelerine ulaşmak için tehdide başvurmaktan da çekinmezdi..
   Atatürk, gerçekçi bir siyaset ve devlet adamı karakteri yanında başarılı bir diplomattı. Dış güçlerle, büyük devletlerle ilişkilerinde çok başarılı bir diplomasi yürüttüğüne Ankara’da hizmet eden pek çok büyükelçi tanık olmuştur..
   Atatürk, 1789 Büyük Fransız İhtilali’ni yapanların anladığı biçimde, Aydınlık Çağı’nın pozitivist felsefesine bağlıdır. O, pozitif bilim düşüncesinin, Türk insanının sosyal ilişkilerinde, toplum ve kainat anlayışında kılavuz olmasını, gelenek yerini aklın almasını özlüyordu. Bu, Türk insanının zihninde halife-sultan egemenliği yerine millet egemenliğini yerleştirmek ne kadar güç ise o kadar güç ; belki ondan da problemli bir sorundu…   

Leave a reply:

Your email address will not be published.